PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

DZIAŁAJĄCEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

NA ROK SZK.2011/2012

 

 

 

 

Plan pracy Samorządu Szkolnego został przygotowany w oparciu o regulamin Samorządu Szkolnego, który określa cele i zasady działania Samorządu Szkolnego.

Samorząd Szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

-        tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielne zadania,

-        rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych,

-        tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

-        tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

-        podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,

-        organizowanie czasu wolnego,

-        włączanie rodziców w sprawy szkoły.

 

W tym celu samorząd przygotował szczegółowe zadania, uaktualniane w miarę potrzeb:

 

 

Zadania do realizacji

Termin realizacji

 

Uwagi

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

wrzesień

 

Zebranie sprawozdawcze z działalności Samorządu Szkolnego za rok ubiegły.

wrzesień

 

 

Wybór Samorządu Szkolnego na nowy rok szkolny; ustalenie planu pracy i wybór sekcji: artystycznej, dziennikarskiej, techniczno-informatycznej, Szkolnego Klubu Liderów Zdrowia, Wolontariatu i innych.

Zatwierdzenie planu na bieżący rok.

wrzesień

 

 Spotkania Samorządu z Dyrektorem Szkoły

dwa razy w semestrze

 

Zorganizowanie kiermaszu książek

wrzesień

 

 Zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkoły w danym roku.

czerwiec

 

Przyłączenie się do akcji „Sprzątanie Świata”

wrzesień

 

 Przygotowanie szkolnych imprez:

  • Dni Patrona Szkoły
  • Dzień Edukacji Narodowej

 

  • Święto Niepodległości

(udział pocztu sztandarowego w obchodach miejskich)

  • Spotkanie Opłatkowe
  • Dzień Kobiet
  • Święto Konstytucji 3 Maja

(udział pocztu sztandarowego w obchodach miejskich)

  • Pożegnanie uczniów kończących szkołę:

-        maturzystów

-        absolwentów klas trzecich ZSZ

 

 

wrzesień

październik

 

listopad

 

 

grudzień

marzec

 

maj

 

 

 

kwiecień

czerwiec

 

Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”

październik

 

Wspieranie Fundacji „Pomóż i Ty”

październik

 

Wspieranie Fundacji – sprzedaż kalendarzy, kartek świątecznych.

listopad / grudzień

 

Włączenie się do akcji „Pomóżmy Zwierzakom”’

październik/listopad

 

Udział w corocznym konkursie „Łowcy Baterii”

wrzesień / grudzień

 

Pogadanka i propaganda wizualna o AIDS w związku ze Światowym Dniem AIDS oraz walki z alkoholizmem.

grudzień

 

Zorganizowanie konkursu na najlepszą klasę w szkole, na najładniejszą pracownię.

luty / czerwiec

 

Przygotowywanie apeli poświęconych podsumowaniu wyników nauczania i zachowania w każdym semestrze; zaprezentowanie wyników nauczania w gablocie samorządowej

luty / czerwiec

 

Przeprowadzanie apeli na tematy bieżące w szkole (dyscyplina, zachowanie, słownictwo młodzieży itp.)

raz w semestrze

 

Organizacja imprez sportowych w ramach Szkolnego Dnia Sportu

czerwiec

 

Współorganizowanie Dni Otwartych Szkoły

kwiecień

 

Nadzór nad czystością i dekoracją wizualną szkoły oraz dbałość o estetyczny wystrój gabloty samorządowej

cały rok

 

Prowadzenie gazetki „Z życia szkoły”(działalność sekcji fotograficznej)

cały rok

 

Troska o poszanowanie mienia szkolnego

cały rok

 

Pomoc w organizowaniu olimpiad

i turniejów

zgodnie z planem pracy dyd.-wych. na rok szkolny

 

Udział w bieżących konkursach pozaszkolnych

cały rok

 

Udział przedstawicieli młodzieży w Radzie Młodzieży Rzeszowa

cały rok

 

Udział przedstawicieli samorządu

w debatach międzyszkolnych

w miarę potrzeb

 

Nadzór nad opiniowaniem uczniów zagrożonych skreśleniem, uczniów nagradzanych itp.

cały rok

 

Redagowanie gazetki szkolnej „Klakson”’

cały rok

 

Losowanie numerków niepytanych

cały rok

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

czerwiec